Algemene Leveringsvoorwaarden

Voedingsadviezen en gewichtsbegeleiding

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:   
Angelique de Rijk (HappyVit), lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.
Cliënt:                          
De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Overeenkomst:         
De overeenkomst tussen Angelique de Rijk (HappyVit) en de Cliënt
Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.
Arts:     
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen (indien van toepassing).
 
 Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
 
Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden nooit zonder toestemming van de cliënt en arts aan derden verstrekt.
 
Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak, telefonisch op de hoogte te stellen. Afmeldingen via mail, of Facebook of whatsapp kunnen als ongeldig worden beschouwd.

Indien de cliënt korter dan 48 uur voor aanvang van de afspraak een bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel zonder afzegging niet op de afspraak verschijnt, dan is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak bij de cliënt in rekening te brengen.

Komt cliënt te laat voor de afspraak, dan gaat dit af van de consultduur, het is helaas niet mogelijk het consult langer door te laten duren. Tot maximaal 15 minuten later dan aanvangstijd, kan nog gestart worden met het consult. Komt cliënt later, dan kan het consult geen doorgang meer vinden maar word de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
De betaling aan de gewichtsconsulent dient direct na afloop van het consult voldaan te worden. Betaling kan contant, met PIN of door middel van een geaccepteerd betaalverzoek. De cliënt ontvangt per mail de factuur voor de geleverde consulten, welke kan worden ingestuurd naar de zorgverzekeraar. In uitzonderingsgevallen kan overeen gekomen worden, dat de factuur binnen veertien dagen na de consult datum word voldaan (zodat deze eerst ingestuurd kan worden voor vergoeding). Dit dient echter vóór aanvang van de diensten besproken en vastgelegd te zijn. Bij een eventuele overschrijding van de betaling van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Bij afname van een pakket of weegstrippenkaart dient de betaling eveneens na afloop van de eerste afspraak volledig voldaan te worden. De pakketten en strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De pakketten en strippenkaarten vervallen automatisch na 6 maanden indien ze niet of niet volledig zijn afgenomen. Restitutie is niet mogelijk.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. De gewichtsconsulent zal er echter alles aan doen om bij langdurige afwezigheid een passende vervanger te zoeken, en derhalve ernaar streven dat de begeleiding gecontinueerd kan blijven worden.
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Privacy
Gegevens van de cliënt worden nooit zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.