Privacy Verklaring

HappyVit, gevestigd in Ridderkerk en geregistreerd bij de KvK onder nummer 73107093 en lid van beroepsvereniging BGN, onder nummer 4463, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
HappyVit geeft en maakt op maat gemaakte voeding- en leefstijladviezen aan consumenten, om deze reden is het noodzakelijk persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. Deze gegevens zijn en worden mondeling en/of schriftelijk verstrekt alsmede door het doen van lichaamsmetingen. Ook kunnen er gegevens worden verzameld naar aanleiding van het bekijken/gebruiken van de website: www.happy-vit.nl. In deze verklaring staat uitgelegd welke gegevens er precies worden verzameld en hoe hiermee word omgegaan.

Contactgegevens
HappyVit, Verlengde Kerkweg 25, 2985AZ Ridderkerk, 06-19758783, info@happy-vit.nl en www.happy-vit.nl. Angelique de Rijk is de verantwoordelijk functionaris gegevensbescherming en via bovenstaande gegevens te bereiken.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
HappyVit verwerkt persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·        Voor het geven van een passend voedingsadvies en het versturen van een juiste facturatie:
-        Voor- en achternaam
-        Geslacht
-        Geboortedatum
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-        Meet- en weeggegevens zoals als gewicht, lengte, lichaamssamenstelling, omtrek
-        Voeding- en beweeggegevens
-        Bankrekeningnummer
-        De naam van je zorgverzekeraar (geen polisnummer)

·        Tijdens het bezoeken van onze website en/of Facebookpagina kunnen de volgende gegevens verzameld worden:
-        IP-adres
-        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie (zoals chat, mail, whatsapp) en telefonisch.
-        Gegevens over je activiteiten (zoals bezochte pagina’s) op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die HappyVit verwerkt
-        Informatie over de gezondheidssituatie. Deze persoonsgegevens worden verzameld om een juist en verantwoord voedings- en/of leefstijladvies advies te kunnen verstrekken.
-        Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happy-vit.nl, dan verwijderen wij per onmiddellijk deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
HappyVit verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-          In het kader van het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst tot dienstverlening.
-          Om te bellen, e-mailen of whatsappen om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
-          Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
-          Om goederen en/of (aanvullende) diensten af te kunnen leveren.
-          Het afhandelen van de betaling van de door HappyVit geleverde diensten.
-          Het verzenden van onze tips, nieuwsbrief, reclame, aanbiedingen of bevestigingen.
-          Het verwerken van persoonsgegevens als HappyVit hiertoe wettelijk verplicht is.
-          Verder analyseren we gedrag op de website (via Google Analytics, deze gegevens zijn anoniem) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op de voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
HappyVit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HappyVit) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
HappyVit bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden en zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-        Persoonsgegevens als naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en zorgverzekeraar worden gebruikt om een correcte factuur te kunnen versturen naar aanleiding van de aangeboden adviezen en begeleiding. Deze gegevens worden binnen de daarvoor geldende termijnen t.a.v. de bewaarplicht van de belastingdienst bewaard.
-        Opgenomen/gemeten gegevens als gewicht, lengte en lichaamssamenstelling welke de basis vormen om een passend voedings- en leefstijladvies te verstrekken worden maximaal 2 jaar bewaard.
-        Voedings- gezondheids- en leefstijlgegevens die zijn verstrekt en verwerkt om een passend advies te kunnen verstrekken worden maximaal 2 jaar bewaard.
-        Contactformulier of e-mail: Via het contactformulier of door middel van email kan er contact met ons worden opnemen. De inhoud van de e-mail of bericht verwerken we met het doel te kunnen reageren. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
-        Facturen en betaalgegevens naar aanleiding van geboden adviezen en begeleiding worden binnen de daarvoor geldende termijnen t.a.v. de bewaarplicht van de belastingdienst bewaard.
-        Advertentiecookies worden gehanteerd om een optimaal werkende site te kunnen garanderen en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
HappyVit verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering, verwerking en afhandeling van onze begeleidingsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

·        Administratie
Administratiekantoor Stout en Partners te Alblasserdam. Voor de verwerking van
debiteuren en crediteurenadministratie en belastingaangifte.
·        Belastingdienst
Debiteuren en crediteuren administratie volgens Nederlandse wetgeving.

Mochten wij nu of in de nabije toekomst gaan werken met bedrijven die persoonlijke of gedeeltelijk geanonimiseerde gegevens verwerken in opdracht van HappyVit (zoals het gebruik van een voedingsberekeningsprogramma), dan sluit HappyVit met deze partij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens. HappyVit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HappyVit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor hebben we dan wel een schriftelijke en expliciete goedkeuring nodig.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@happy-vit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. HappyVit wil je tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HappyVit neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@happy-vit.nl of via de andere contactopties zoals hierboven vermeld bij “contactgegevens”.